ความหมาย

การเงิน หมายถึง จำนวนหรือปริมาณของตัวเงินที่ใช้สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถทำกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีระดับคุณภาพของงานตามมาตรฐาน การเงินจะต้องจัดสรรให้อยู่ในรูปของงบประมาณที่เตรียมการโดยแบ่งตามกิจกรรมในแต่ละพันธกิจของสถาบัน น้ำหนักของการจัดสรรให้เป็นไปตามความสำคัญและความจำเป็นของแต่ละกิจกรรมหรือเป็นไปตามจุดเน้นที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนั้นการเงินยังหมายถึงการจัดการด้านการเงิน ให้สถาบันมีสถานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ทั้งในรูปแบบทางการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผล มีความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพตลอดถึงมีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ

ความสำคัญ

เงินเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญในลำดับต้น ๆ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของงานสถาบันจะได้เงินมา  (จากการสนับสนุนของรัฐหรือองค์การอื่น ๆ)   ก็ต่อเมื่อได้แสดงผลให้สาธารณะไว้วางใจว่า สถาบันจะมีพฤติกรรมการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่     ยอมรับได้

เกณฑ์

1. มีแผนงานของสถาบันที่กำหนดวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
2. มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และเป็นไปตามลำดับความสำคัญของสถาบัน
3. มีการประเมินการใช้เงินเพื่อการปรับปรุงและจัดสรรงบประมาณ
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน
Advertisements